O nas

Kim jesteśmy?

Wspól­no­ta na­sza na­ro­dzi­ła się z mod­lit­wy, do­świad­czy­liś­my od­ro­dze­nia z wo­dy i Du­cha, o któ­rym Je­zus mó­wi w Ewan­ge­li­i Ja­na 3;5:
„Odpowiedział Je­zus; Za­praw­dę, za­praw­dę po­wia­dam Ci, jeś­li się kto nie na­ro­dzi z wo­dy i z Du­cha nie mo­że wejść do kró­les­t­wa Bo­że­go”.
Do­świad­cze­nie to ra­dy­kal­nie zmie­ni­ło na­sze ży­cie. Boża mi­łość wy­peł­ni­ła nas i przez to sta­liś­my się ludźmi Je­zu­sa. On zmar­twych­wstał i ży­je, a my ży­je­my przez Nie­go i dla Nie­go!
Jesteśmy wspólnotą ponaddenominacyjną, oficjalnie zarejestrowaną w marcu 1997 roku jako Chrześcijañski Kościół „Maranatha” w Wiśle.

Jaki mamy cel?

Żyć dla Je­zu­sa i dzie­lić się z in­ny­mi Je­go ży­ciem.
Og­ła­szać wszem i wo­bec, że każ­dy mo­że przyjść dziś do Je­zu­sa, każ­dy mo­że przed Nim ot­wo­rzyć swo­je ser­ce i powiedzieć Jemu o wszys­t­kim, włas­ny­mi sło­wa­mi pły­ną­cy­mi z głę­bi ser­ca.
Je­zus po­wie­dział: „Pójdźcie do mnie wszys­cy któ­rzy jes­teś­cie spra­cowani i ob­cią­że­ni, a Ja dam wam uko­je­nie”. Uko­je­ni przez Je­zu­sa, uwol­nie­nie od ob­cią­żeń prze­szłoś­ci i od wszys­t­kich grze­chów, to jest to cze­go mo­żesz i po­wi­nie­neś do­świad­czyć.

Dziś jeś­li­byś­cie głos Je­go usły­sze­li, nie za­twar­dzaj­cie serc Wa­szych.

Zba­wie­nia nie uza­leż­nia­my od przy­na­leż­noś­ci do de­no­mi­na­cji lub wykonywania jakiś praktyk religijnych. Wszys­cy otrzy­mu­je­my je z łaski od Jezusa i On po­pro­wa­dzi nas swo­ją dro­gą.
„Gdy wszys­t­kie swo­je wy­puś­ci idzie przed ni­mi, ow­ce zaś idą z nim gdyż zna­ją je­go głos” (Jan 10;4,)
„Bo Ci któ­rych Duch Bo­ży pro­wa­dzi są dzieć­mi Bo­ży­mi”. (Rzym. 8;14)

Je­zus po­wie­dział:
„I gło­su mo­je­go słu­chać bę­dą i bę­dzie jed­na ow­czar­nia i je­den pas­terz”. Kie­dy spo­ty­ka­my lu­dzi z róż­nych de­no­mi­na­cji, któ­rzy ko­cha­ją Je­zu­sa i słu­cha­ją Je­go gło­su, jes­teś­my z ni­mi je­dno, łą­czy nas Je­go mi­łość­ – ona jest uni­wer­sal­na. Bóg nie ma wzglę­du na oso­bę i my też nie chce­my go mieć.
On daje każdemu możliwość doświadczenia bezwarunkowej miłości, trwałej przyjaźni, prawdziwej radości i wewnętrznego pokoju.