Spotkania


Środa:          godz.   18:00 – spotkanie z Wieczerzą Pańską

Moż­li­wość roz­mo­wy, dys­kus­ji wspól­ne­go do­cho­dze­nia
do praw­dy Bo­że­go Sło­wa połączone z Wieczerzą Pańską


Piątek:         godz.   18:00 – studium Słowa Bożego połączone z modlitwami


Sobota:        godz.   18:00 – spotkanie modlitewne

Spo­tka­nia po­świę­co­ne mod­lit­wie.
Uczymy się mod­lić po­przez Sło­wo Bo­że
i w Du­chu Świę­tym (Ju­da 1;20).


Niedziela:    godz.   10:00 – nabożeństwo

Wspól­ne uwiel­bie­nie Bo­ga przez śpie­wa­nie ra­dos­nych pieś­ni.
Dzie­le­nie się do­świad­cze­nia­mi z ży­cia z Bo­giem.
Nauczanie Słowa Bożego.
Wspól­na mod­lit­wa do Niego.